INFORMACIÓ PER A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS

Ja podeu sol·licitar les subvencions d’activitats extraescolars del 13 de setembre al 3 d’octubre de 2018.

Aquestes subvencions es poden sol·licitar donat que hem estat aprovats i homologats per l’Ajuntament de Barcelona com a club que compleix amb uns criteris de qualitat en el nostre projecte esportiu. Poques entitats reben aquesta diferenciació, per aquest motiu ens sentim molt orgullosos.

Aquest benefici és per a totes les famílies del club que compleixin els requisits que demanen. Us deixem la informació a continuació:

1. OBJECTIUS:

Afavorir la pràctica de l’activitat esportiva dels joves integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, de tal forma que la seva situació econòmica no comporti un impediment per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar.

2. BENEFICIARIS I REQUISITS

Els infants han d’estar preinscrits en una activitat esportiva que es practiqui en una entitat homologada per l’IBE. o Que siguin integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar, igual o inferior a 12.000 EUR anuals. o Que la unitat familiar estigui empadronada i resideixi a Barcelona. Excepte en el cas de necessitats especials, tot i no estar empadronats a Barcelona hauran d’estar escolaritzats a la ciutat. o Els infants han de tenir entre 6 i 17 anys (o iniciar el primer curs de primària) en el moment de la sol·licitud. En cas de discapacitat intel·lectual l’edat s’amplia fins als 19 anys.

3. PROCEDIMENT

Convocatòria ordinària anual que es publicarà al BOPB Data prevista: 12 de setembre de 2018 o Termini per presentar la sol·licitud de subvenció acompanyada de la documentació que s’estableixi a la convocatòria. Termini: Del 13 de setembre al 3 d’octubre de 2018 o Enviament SMS a les famílies amb la resolució de l’atorgament d’ajut econòmic i Tramesa de les llistes de beneficiaris a les entitats Data prevista: 6 de novembre de 2018.

4. CRITERIS PER L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Import de la renda personal disponible per membre de la unitat familiar Percentatge de subvenció del preu de l’activitat Criteri de prioritat De 0 a 6.140,00 € 90% 1r De 6.140,01 a 9.959,66 € 60% 2n De 9.959,67 € a 12.000,00€ 30% 3r o Els trams de l’indicador que serveixen per calcular el percentatge de la subvenció a aplicar sobre el preu límit anual de l’activitat esportiva són: 1. Servei de medecina esportiva 2. Protocols d’atenció a diabètics i al·lèrgics 3. Nova oficina d’atenció als clubs (SAEB) 4. Certificat digital 5. Subvencions EFHE PBE3EFHE (Esport Fora d’Horari Escolar de Barcelona)

5. CRITERIS PER L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Se subvencionarà UNA ÚNICA ACTIVITAT esportiva per menor o Cas que el preu real de l’activitat sigui superior al preu límit anual establert, s’aplicarà aquest últim i no pas el preu real Centre educatiu o espai públic Instal·lació esportiva Sense competició 220,00 € 320,00 € Amb competició 250,00€ 360,00€.

 

Els fulls de sol·licitud es poden pasar a buscar per les oficines del club.

Per dubtes o més informació: info@cnpoblenou.cat

NOTÍCIES RELACIONADES